تقویم آموزشی نیم سال دوم .جهت دریافت لیست دوره های اختصاصی با ما تماس بگیرید

دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور


دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور


دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور


دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور


دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور


دوره های آتی

wdt_IDنام دورهتاریخ برگزاری
1 FortiGate I 23 مرداد ماه
2 FortiGate II 30 مرداد ماه
3 FortiAnalyzer 7 شهریور
4 FortiWeb 14 شهریور